021-88373777
سئو
راه کارهایی برای
همــــه مشــــــــاغل
پنل های سئو
پنل صبا

پنل صبا

قیمت
1,500,000 تومان

نحوی پرداخت
50% نقد +30% صفخه 2گوگل +20% صفحه اول گوگل
سفـــــارش
تعداد کلمات کلیدی:1
حداقل زمان مورد نیاز:6 ماه
بهینه سازی کد های سایت:
تحلیل کلید واژه ها:
افزایش سرعت بارگذاری سایت:
بهینه سازی تگ های سایت:
راه اندازی امکانات و ابزار های آمار و تحلیل سایت:
راه اندازی و تبلیغات در شبکه های اجتماعی:
ثبت در دایرکتوری های هدف:
معرفی به موتورهای جستجوگر:
تولید محتوا برای وب سایت:
بهینه سازی لینک داخلی:
عدم تحقق پروژه سئو:بازپرداخت کل وجه
مدت ماندگاری در صفحه اول:6 ماه
پنل دریا

پنل دریا

قیمت
2,800,000 تومان

نحوی پرداخت
50% نقد +30% صفخه 2گوگل +20% صفحه اول گوگل
سفـــــارش
تعداد کلمات کلیدی:2
حداقل زمان مورد نیاز:6 ماه
بهینه سازی کد های سایت:
تحلیل کلید واژه ها:
افزایش سرعت بارگذاری سایت:
بهینه سازی تگ های سایت:
راه اندازی امکانات و ابزار های آمار و تحلیل سایت:
راه اندازی و تبلیغات در شبکه های اجتماعی:
ثبت در دایرکتوری های هدف:
معرفی به موتورهای جستجوگر:
تولید محتوا برای وب سایت:
بهینه سازی لینک داخلی:
عدم تحقق پروژه سئو:بازپرداخت کل وجه
مدت ماندگاری در صفحه اول:6 ماه
پنل رویا

پنل رویا

قیمت
4,000,000 تومان

نحوی پرداخت
50% نقد +30% صفخه 2گوگل +20% صفحه اول گوگل
سفـــــارش
تعداد کلمات کلیدی:3
حداقل زمان مورد نیاز:8 ماه
بهینه سازی کد های سایت:
تحلیل کلید واژه ها:
افزایش سرعت بارگذاری سایت:
بهینه سازی تگ های سایت:
راه اندازی امکانات و ابزار های آمار و تحلیل سایت:
راه اندازی و تبلیغات در شبکه های اجتماعی:
ثبت در دایرکتوری های هدف:
معرفی به موتورهای جستجوگر:
تولید محتوا برای وب سایت:
بهینه سازی لینک داخلی:
عدم تحقق پروژه سئو:بازپرداخت کل وجه
مدت ماندگاری در صفحه اول:6 ماه
پنل آفتاب

پنل آفتاب

قیمت
6,000,000 تومان

نحوی پرداخت
50% نقد +30% صفخه 2گوگل +20% صفحه اول گوگل
سفـــــارش
تعداد کلمات کلیدی:4
حداقل زمان مورد نیاز:6 ماه
بهینه سازی کد های سایت:
تحلیل کلید واژه ها:
افزایش سرعت بارگذاری سایت:
بهینه سازی تگ های سایت:
راه اندازی امکانات و ابزار های آمار و تحلیل سایت:
راه اندازی و تبلیغات در شبکه های اجتماعی:
ثبت در دایرکتوری های هدف:
معرفی به موتورهای جستجوگر:
تولید محتوا برای وب سایت:
بهینه سازی لینک داخلی:
عدم تحقق پروژه سئو:بازپرداخت کل وجه
مدت ماندگاری در صفحه اول:6 ماه